Tin tức

VinaSecurities - Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu dưới 10% Vốn điều lệ

Công ty cổ phần chứng khoán Vina thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu dưới 10% Vốn điều lệ như sau:

Ngày hoàn thành giao dịch: 26/03/2019.

 

TT

Họ và tên

Hộ chiếu

Ngày cấp

Quốc tịch

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ

(%)

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

I

  Bên chuyển nhượng

 

 

 

 

 

 

 

1

  Ha Man Choong

  M57752175

7/1/2016

Hàn Quốc

1.665.000

0

9

0

II

  Bên nhận chuyển nhượng

 

 

 

 

 

 

 

1

  Baek Sang Jun

  M02595925

24/5/2018

Hàn Quốc

0

1.665.000

0

9

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.665.000

 

9